Rodzina 500+

KOLEGIUM SĄDU

 

Przewodniczący:

Prezes Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

Członkowie:

Sędzia Sądu Okręgowego Danuta Sawicz-Nowacka
Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Pawlak
Sędzia Sądu Okręgowego Jadwiga Czermańska-Śmiałek
Sędzia Sądu Okręgowego Bogusław Łój                                                                        

Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Górniak
Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Bogucki
Sędzia Sądu Rejonowego Aneta Felka-Duszczak
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Tecław

 

Zadania i zakres działania:

 1. składa się z ośmiu członków, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu, spośród jego członków, w tym czerech będących sędziami sądu okręgowego i czterech będących sędziami sądów rejonowych oraz z prezesa sądu okręgowego,
 2. na wniosek prezesa sądu okręgowego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w sądzie okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, w tym zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,
 3. wyraża opinię o kandydatach na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych,
 4. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji wiceprezesa sądu okręgowego oraz wiceprezesów sądów rejonowych,
 5. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 6. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 7. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Okręgowego, wyrażającego sprzeciw w obec zamiaru podjęcia przez sędziego dodatkowego zatrudnienia lub innego zajęcia,
 8. wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 9. wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 10. wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego, Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 11. wyraża zgodę na delegowanie sędziego Sądu Rejonowego albo sędziego Sądu Okręgowego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego,
 12. ustala liczbę przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu dla każdego sądu rejonowego, działającego w okręgu sądowym, proporcjonalnie do liczby sędziów w danym sądzie,
 13. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 14. realizuje inne zadania określone w ustawie.