Rodzina 500+

Lekarze sądowi

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze poszukuje kandydatów do wykonywania czynności lekarza sądowego uprawnionego do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się uczestników postępowania z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pełna informacja znajduje się w plikach do pobrania na dole strony oraz w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zostan-lekarzem-sadowym-prestizowa-oferta-dla-lekarzy-specjalistow 

Informacja dotycząca lekarzy sądowych

Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007, Nr 123, poz. 849 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Ustawa określa warunki, tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady jego finansowania.

Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej „organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej „uczestnikami postępowania".

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie, po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną, w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywaniu czynności lekarza sądowego.

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia natomiast zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

INFORMACJA - dotycząca przyjęć lekarza sądowego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.)

L.p.

Imię i nazwisko

Specjalizacja/nr prawa wykonywania zawodu

Godziny przyjęć

nr telefonu

Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 1 lipca 2020r. brak lekarza sądowego.