Rodzina 500+

PREZES

Sędzia Sądu Okręgowego Bogumił Hoszowski

Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Bogumił Hoszowski

 

I Wiceprezes

Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Skrzypczak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Rafał Skrzypczak

 

II Wiceprezes

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Kordiak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze SSO Dorota Kordiak

 

Sekretariat Prezesa
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra
pok. 20, I piętro
tel. 068 32 20 140 
fax 068 32 20 141
prezes@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

Prezes Sądu Okręgowego

1.   Kieruje Sądem Okręgowym w Zielonej Górze i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego, a w szczególności:

 • kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań;
 • co najmniej raz w roku określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres;
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów i referendarzy sądowych, asystentów sędziego oraz kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;
 • powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi inaczej.

2.   Dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów oraz asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie – informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3.   Pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz przepisach odrębnych.

4.   Wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu prezes w szczególności:

 • podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów       sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 • nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
 • prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
 • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;
 • współpracuje z radą ławniczą;
 • udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • wykonuje obowiązki administratora danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 • sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw;
 • podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;
 • prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;
 • udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;
 • organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

5.   Po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego prezes sądu zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi odpowiedniego pionu.

6.   Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowychw okręgu sądowym, a w szczególności:

 • bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach,
 • kontroluje działalność sekretariatów wydziałów, poprzez inspektorów do spraw biurowości,
 • bada prawidłowość przydzielania sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym spraw oraz równomiernego obciążenia ich pracą,
 • przeprowadza wizytacje poprzez sędziów wizytatorów.

7.    Bezpośrednio nadzoruje pracę  przewodniczących i sędziów z Wydziałów II,III,VII.

8.   Bezpośrednio nadzoruje pracę Oddziału Kadr, Kuratora Okręgowego, Inspektora ds. obronnych, Samodzielnej Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych oraz Inpektora Ochrony Danych.

I Wiceprezes Sądu Okręgowego 

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ,a ponadto bezpośrednio nadzoruje pracę:

 • Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,
 • przewodniczących wydziałów i sędziów z  wydziałów : I, IV i VI.

2. Pełni funkcję Przewodniczącego VIII Wydziału Wizytacyjnego.

Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje jego czynności.

II Wiceprezes Sądu Okręgowego

1. Wykonuje zadania zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a ponadto pośrednio, poprzez Dyrektora Sądu  nadzoruje pracę Oddziału Administracyjnego, z wyjątkiem sekretariatu Prezesa.

2. Wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu poprzez rzecznika prasowego sądu i nadzoruje jego pracę.

3. Sprawuje nadzór nad sprawami, w których pozwanym jest Skarb Państwa reprezentowany przez  Prezesa Sądu Okręgowego lub Prezesów Sądów Rejonowych i w tym zakresie nadzoruje radcę prawnego.

4. Pełni funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Odwoławczego.

Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje jego czynności.