Rodzina 500+

Biegli sądowi

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z niewystarczającą ilością, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, biegłych sądowych z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:

 • neurologia,
 • ortopedia,
 • neurochirurgia
 • pulmunologia, 
 • okulistyka,
 • hematologia,
 • chirurgia ogólna,
 • dermatologia,
 • diabetologia,
 • urologia,
 • medycyna pracy,
 • gastroenterologia,
 • kardiologia,
 • onkologia,
 • psychiatria.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedzin:

 • geodezja,
 • budownictwo
 • psychologia

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerami telefonów (68) 322 01 77,  (68) 322 01 93.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. zdobyła teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. życiorys (lub CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu,
 5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. opinia zakładu pracy oraz inne referencje potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dokumenty składa się:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 6, pokój 6
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra,
 • pocztą elektroniczną na adres: administracja@zielona-gora.so.gov.pl

O ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym decyduje Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

W przypadku, gdy załączane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów celem potwierdzenia zgodności.

Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Lista biegłych sądowych, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych, jest dostępna w sekretariatach sądowych. W szczególności listę tę udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Informacje dotyczące biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, zgodnie z §122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. regulamin urzędowania sądow powszechnych dostępne są poniżej.

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych do pobrania lub do wglądu znajduje się w zakładce "Ochrona danych osobowych"