Rodzina 500+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zielona-gora.so.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 12 września 2006 r.
 • Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2023 r.

Treści pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niżej wskazanych niezgodności lub wyłączeń.

Treści niedostępne

Z uwagi na prowadzenie strony internetowej przed dniem 23 września 2018 r., serwis zawiera dokumenty, które są skanami oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości są one poprawiane. Do dokumentów zamieszczanych po dniu 23 września 2020 r. będą stosowane aktualnie obowiązujące przepisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 31 marca 2020 r.
Deklarację sporządzono po przeglądzie aktualnie użytkowanej strony internetowej.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Sąd powinien zapewnić dostępność cyfrową, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Sąd powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli Sąd nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dane kontaktowe

 • Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra.
 • Osobą do kontaktu jest Pan Przemysław Wypychowski, adres poczty elektronicznej przemyslaw.wypychowski@zielona-gora.so.gov.pl numer telefonu 68 322 01 82.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę.

Skargę można złożyć do Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres:

 • Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Plac Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra
 • e-mail: prezes@zielona-gora.so.gov.pl
 • Telefon: 68 322 01 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Sąd Okręgowego w Zielonej Górze usytuowany przy Placu Słowiańskim 1:

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno od ul. Jedności, a drugie główne od Placu Słowiańskiego. Wejście od strony ul. Jedności usytuowane jest przy parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych i bezpośrednim dojazdem do windy umożliwiającej komunikację między kondygnacjami. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracowników ochrony. Wejście główne od strony Placu Słowiańskiego ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie posiada wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Przed budynkiem od ul. Jedności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 5. Stanowisko ochrony znajduje się po prawej stronie schodów od wejścia głównego. Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. 
 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 7. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parkingu przy ul. Jedności. Drzwi windy są automatyczne przesuwne, a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem i sygnalizacją dźwiękową.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek Sąd Okręgowego w Zielonej Górze usytuowany przy Placu Słowiańskim 6:

 1. Budynek Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia od Placu Słowiańskiego. Wejście główne dla interesantów usytuowane jest przy parkingu z bezpośrednim dojazdem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście drugie przeznaczone jest wyłącznie dla pracowników.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 4. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. 
 5. Dla osób poruszających na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku.
 6. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parkingu przy Placu Słowiańskim. Drzwi windy są automatyczne przesuwne, a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu oraz informację o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po prawej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem i sygnalizacją dźwiękową.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek Sąd Okręgowego w Zielonej Górze usytuowany przy Placu Słowiańskim 5:

 1. Budynek, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia od Placu Słowiańskiego. Wejście główne od strony Placu Słowiańskiego ze względu na usytuowanie obiektu nie posiada wejścia dostosowanego do osób niepełnosprawnych. Wejście osób niepełnosprawnych realizowane jest przy udziale pracowników ochrony i przy użyciu przenośnych podjazdów.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 4. Stanowisko ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. 
 5. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku ze względu na jego konstrukcje i usytuowanie w zwartej zabudowie brak jest windy.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek Sąd Okręgowego w Zielonej Górze usytuowany przy Placu Słowiańskim 25:

Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Sądu Okręgowego nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Interesanci ze szczególnymi potrzebami mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów z wykorzystaniem wiadomości SMS/MMS pod numerem: 507 873 345