Rodzina 500+

Rada ławnicza

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. 2006, Nr 23, poz. 174), do zadań rady ławniczej należy:

 1. reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;

 2. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;

 3. współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;

 4. podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;

 5. współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;

 6. przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;

 7. wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;

 8. opracowanie projektu regulaminu pracy rady;

 9. przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

 

Skład Rady ławniczej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na kadencję 2024-2027:

 1. Sołtyszewska Anna – Przewodnicząca Rady

 2. Einbacher Tatiana – Zastępca Przewodniczącej Rady

 3. Siepka Michał  – Zastępca Przewodniczącej Rady

 4. Peno Krzysztof – Członek Rady

 5. Miłoszewska Dorota – Członek Rady

 6. Rudiak Robert – Członek Rady

 7. Klejna-Ryczkowska Karolina– Członek Rady

 8. Bącal Beata – Członek Rady

 9. Howis Wojciech – Członek Rady

 10. Junke Grzegorz – Członek Rady