Rodzina 500+

Punkt Informacyjny KRK

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 6
pok. 5, parter
65-069 Zielona Góra
tel./fax 68 32 20 151

adres poczty elektronicznej: pikrk@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
w poniedziałki 
7:45 - 18:00
od wtorku do piątku 
7:45 - 14:45

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  1. osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  2. podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.
Informacji z Rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym), w tym pracodawcy – w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze można uzyskać informację o osobie lub podmiocie zbiorowym (tzw. zaświadczenie o niekaralności).

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (wyłożonym w budynkach Sądu Okręgowego przy Pl. Słowiańskim 1 i 6 lub do pobrania w wersji elektronicznej u dołu strony).

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł – za informację o osobie,
  • 30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Od dnia 1 lipca 2014r. powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

         - w formie znaków opłaty sądowej,

         - gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości lub sądu,

         - na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

            PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

            Narodowy Bank Polski
            Oddział Okręgowy Warszawa
            Plac Powstańców Warszawy 4
            00-950 Warszawa

            (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia. Potwierdzenie wykonanego przelewu należy załączyć do wypełnionego formularza zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w kasie sądu w godzinach urzędowania (Pl. Słowiański 1, I p.) lub za pośrednictwem Samoobsługowego terminala płatniczego (opłatomatu) znajdującego się w budynku Sądu Okręgowego przy Placu Słowiańskim 6.

Istnieje również możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście (Pl. Słowiański 6, pok. 5, parter) bądź przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra z dopiskiem PIKRK.

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnione osoby w ustawowym terminie 7 dni od daty złożenia. Można także otrzymać je pocztą po uprzednim podaniu adresu zwrotnego w lewym górnym rogu formularza.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, to do zapytania należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. aktualny wypis z KRS, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu itp.

Odbierając zaświadczenie osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Informacje dotyczące KRK można również uzyskać przez internet:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

ems.ms.gov.pl

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna mieć upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

Formularze do pobrania