Rodzina 500+

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy

kurator specjalista Jacek Bem
e-mail: jacek.bem@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 16, II piętro
tel. 68 322 02 20, tel. kom. 603 416 692


Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Agnieszka Pankiewicz-Woźniak
e-mail: agnieszka.pankiewicz-wozniak@zielona-gora.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Alicja Czeszyk

e-mail: alicja.czeszyk@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 21, II piętro
tel. 68 328 05 34

Sekretariat Kuratora Okręgowego
Alicja Szatkowska
e-mail: kuratorso@zielona-gora.so.gov.pl
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 20, II piętro
tel. 68 322 01 94

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 
7:30 - 15:30

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu. Do zakresu działania Kuratora Okręgowego w szczególności należy:
 1. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 2. koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 3. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 4. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 5. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 6. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 7. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 9. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 11. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 13. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 14. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Zespoły Kuratorskie w Sądach Rejonowych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Sąd Rejonowy we Wschowie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Sąd Rejonowy w Żaganiu
Sąd Rejonowy w Żarach