Rodzina 500+

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy

kurator specjalista Jacek Bem
e-mail: jacek.bem@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 16, II piętro
tel. 68 322 02 20, tel. kom. 603 416 692


Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Agnieszka Pankiewicz-Woźniak
e-mail: agnieszka.pankiewicz-wozniak@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 21, II piętro
tel. 68 328 05 34, tel. kom. 503 876 441

Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Alicja Czeszyk

e-mail: alicja.czeszyk@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 21, II piętro
tel. 68 328 05 34, tel. kom. 503 876 452

Sekretariat Kuratora Okręgowego
Alicja Szatkowska
e-mail: kuratorso@zielona-gora.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 25
65-069 Zielona Góra
pok. 20, II piętro
tel. 68 322 01 94

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 
7:30 - 15:30

Do zakresu działania w szczególności należy:
1. nadzór nad działalnością kuratorów sądowych w okręgu,
2. dbanie o równomierne obciążenie pracą kuratorów w ramach poszczególnych zespołów kuratorskiej służby sądowej oraz między poszczególnymi zespołami tej służby w okręgu,
3. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
4. koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
5. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
6. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
7. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
8. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
9. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
10. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
11. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
12. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
13. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
14. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
15. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
16. wskazywanie pierwszego i drugiego zastępcy, w wypadku gdy Minister Sprawiedliwości powoła dwóch zastępców kuratora okręgowego;
17. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
18. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Sądu Okręgowego.
19. sporządzanie oraz przedkładanie prezesowi sądu okręgowego sprawozdania z przeprowadzonych w danym roku wizytacji lub lustracji, o których mowa w art. 35a ust. 8.
20. kieruje pracami sekretariatu kuratora okręgowego.

Do obowiązków kuratora okręgowego w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad działalnością kuratorskiej służby sądowej należy:
1. kontrola obciążenia i efektywności pracy podległych kuratorów sądowych,
2. wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw,
3. kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów;
4. analiza prawidłowości realizacji zadań służbowych.

Odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i pozostałych organów Sądu. Podlega Prezesowi Sądu Okręgowego i Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie o kuratorach.

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Zespoły Kuratorskie w Sądach Rejonowych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Sąd Rejonowy we Wschowie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Sąd Rejonowy w Żaganiu
Sąd Rejonowy w Żarach