Rodzina 500+

Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 5
65-069 Zielona Góra

Kurator Okręgowy
kurator specjalista Anna Luczek


Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Bogumiła Sobczyk

Zastępca Kuratora Okręgowego
kurator specjalista Edyta Aulich


II piętro, pok. nr 37
tel. (068) 322 02 20
fax. (068) 322 01 94

e-mail: a.luczek@zielona-gora.so.gov.pl

Sekretariat Kuratora Okręgowego
Alicja Szatkowska
II piętro, pok. nr 36,
tel./fax. (068) 322 01 94
Godziny urzędowania: 7.30-15.30

e-mail: kuratorso@zielona-gora.so.gov.pl

Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów Kolegialnych Sądu. Do zakresu działania Kuratora Okręgowego w szczególności należy:
 1. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 2. koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 3. reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 4. nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 5. kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 6. udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 7. przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 8. opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 9. występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 10. nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 11. organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 12. nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 13. określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 14. rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Szczegółowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania kuratorów sądowych zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych.

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno-edukacyjnych dla realizacji art. 72 § 1 pkt. 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Zespoły Kuratorskie w Sądach Rejonowych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Sąd Rejonowy we Wschowie
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Sąd Rejonowy w Żaganiu
Sąd Rejonowy w Żarach

Liczba wyświetleń: 29018
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-11