Rodzina 500+

Mediacja

« powrót

 
31.05.2016

Wykaz osób godnych zaufania w sprawach nieletnich

Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich prowadzony na podstawie § 7 ust. 1 – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r., Nr 56, poz. 591 ze zm.).

 

Do wykazu może być wpisana

- instytucja, która zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie:

1)   mediacji,
2)   resocjalizacji,
3)   poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej,
4)   diagnozy psychologicznej,
5)   profilaktyki przestępczości,
6)   ochrony wolności i praw człowieka,
 
- osoba, która:
 
1)   ukończyła 26 lat,
2)   korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3)   biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4)   posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
5)   posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
6)   daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7)   odbyła szkolenie dla mediatorów, o którym mowa w § 8.

Prezes sądu okręgowego wpisuje do wykazu instytucję lub osobę wyrażającą gotowość do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, po stwierdzeniu spełnienia powyższych warunków, w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek instytucji lub osoby.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego lub przesyła pocztą na adres Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra.

Informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra, pokój nr 010, tel. (68) 322-01-93; (68) 322-01-77.

« powrót