Rodzina 500+

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 
udostępnianych lub przekazywanych przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w celu ich ponownego wykorzystywania, zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwanej dalej „Ustawą”.

Informacją sektora publicznego - w rozumieniu art. 2 pkt 8 Ustawy - jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Na podstawie art. 2 pkt 12 Ustawy przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć, wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

[art. 5 Ustawy].

Zakres ograniczeń prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, został określony w art. 6 Ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które zostały uzyskane z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

 1. podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji;
 2. podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, jest zobowiązany do wskazania, czy uzyskaną informację sektora publicznego - wykorzystuje w całości czy też w części, jeżeli wykorzystuje ją w części - zobowiązany jest do wskazania w jakiej;
 3. podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, który dokonuje jej przetworzenia, zobowiązany jest do poinformowania (wskazania) o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 4. ponowne wykorzystywanie informacji przedstawionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - jest bezpłatne;
 5. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego, uzyskanych i przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, przekazywanych na wniosek przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze:

 1. wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, należy złożyć w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;
 2. wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej, warunki jaki musi spełniać wniosek określone zostały w art. 39 ust. 3 Ustawy;
 3. zasady rozpatrywania wniosków określone zostały w Ustawie;
 4. Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze może ustalić opłatę, za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, wymagać będzie poniesienia dodatkowych kosztów, zasady ustalania opłat określone zostały w Ustawie;
 5. wnioskodawca, który otrzyma ofertę, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4 Ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw, z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o przyjęciu oferty; brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty - jest równoznaczny z wycofaniem wniosku;
 6. od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji; odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.