Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo

 

Od dnia 1 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze ponownie wznowił częściowo działalność w zakresie obsługi interesantów w budynkach Sądu.

 

Z uwagi na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w budynkach Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wszystkie pomieszczenia, w których odbywają się rozprawy i posiedzenia zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

OSOBY WCHODZĄCE DO SĄDU POWINNY POSIADAĆ MASECZKĘ ZAKRYWAJĄCĄ USTA I NOS ORAZ PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY CIAŁA DOKONYWANEJ PRZEZ PRACOWNIKA OCHRONY - OSOBY Z TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37,5° C LUB TEŻ Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE DO BUDYNKÓW SĄDU. W BUDYNKACH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK ŚRODKAMI ODKAŻAJĄCYMI DOSTĘPNYMI PRZY WEJŚCIU ORAZ PRZY SALACH ROZPRAW, ZAKŁADANIA MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS ORAZ ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO – ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD INNYCH OSÓB.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze od dnia 1 czerwca 2021 roku do odwołania utrzymuje się obowiązujący czas pracy od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Przywraca się normalną działalność orzeczniczą Sądu. Przewodniczący wydziałów orzeczniczych mogą podejmować decyzje o ograniczeniu liczby rozpoznawanych spraw, w tym do odwoływania części spraw już wyznaczonych w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zmianie uległo również funkcjonowanie Sądu przywracające częściowo dostęp interesantów do załatwiania spraw w budynkach Sądu.

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt: 

- będą czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.00 do 10.30 oraz od 12.30 do 13.00. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Biuro Obsługi Interesantów”. Akta spraw będą podlegały udostępnieniu zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Czytelnia akt”.

Pisma kierowane do Sądu, poza możliwością wysłania pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatorów pocztowych i pocztą elektroniczną oraz składania osobiście, można pozostawiać również w skrzynce podawczej, wystawianej przy wejściu do budynku Sądu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów tj. przy Pl. Słowiańskim 6. Codziennie od poniedziałku do piątku, po zakończeniu obsługi interesantów, pracownicy Biura Obsługi Interesantów odbierają skrzynkę od pracownika Ochrony i zabezpieczają w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów. Następnego dnia o godzinie 7.15 korespondencja zostaje przekazana do Biura Podawczego w celu zarejestrowania i opatrzenia pieczątką wpływu z dnia poprzedniego oraz adnotacją o formie wpływu korespondencji o treści „złożono w skrzynce podawczej”.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:

- będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30 z wyłączeniem przerw na dezynfekcję w godzinach od 10.00 do 10.30 oraz od 12.30 do 13.00, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Sądu w zakładce „Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego”.

Preferowane jest nadal kierowanie wniosków o udzielenie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną poprzez system e-KRK – szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny

Kasa Sądu:

- będzie czynna od poniedziałku do piątku 7:30 - 11:30 i 12:30 - 14:00. Płatności można dokonywać również z wykorzystaniem Samoobsługowego terminala płatniczego znajdującego się w budynku Sądu Okręgowego przy Placu Słowiańskim 6 oraz w formie bezgotówkowej przelewem na konta wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce „Konta bankowe” lub za pomocą systemu e-płatności – szczegóły wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce „Kasa Sądu”.

W sprawach skarg i wniosków interesanci nie będą przyjmowani osobiście

Skargi i wnioski w trybie administracyjnym przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adresy e-mail: VIIIww@zielona-gora.so.gov.pl oraz wizytacyjny@zielona-gora.so.gov.pl lub ze skrzynki podawczej, wystawianej obok wejścia do budynku Sądu przy Pl. Słowiańskim 6 oraz wysłane za pośrednictwem operatorów pocztowych.

Wstęp do sal rozpraw w budynkach Sądu mają tylko osoby wezwane do udziału w posiedzeniach

Tym samym ograniczony zostaje czasowo dostęp publiczności, mającej prawo uczestniczenia w rozprawach.

Udział publiczności w rozprawach, w uzasadnionych sytuacjach, będzie możliwy wyłącznie w przypadku uzyskania zgody przewodniczącego wydziału orzeczniczego bądź przewodniczącego składu orzekającego. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w BOI, nie później niż 5 dni przed wyznaczoną rozprawą.
We wniosku należy wskazać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.

Wniosek dostępny jest w zakładce ROZPRAWY ZDALNE.


 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach, aby ułatwić Państwu poruszanie się po naszej instytucji, przedstawiamy poniżej, które komórki organizacyjne znajdują się w poszczególnych budynkach.

 

W budynku, przy pl. Słowiańskim 1 mieszczą się:

 • Gabinet Prezesa, Wiceprezesów oraz Dyrektora Sądu
 • II Wydział Karny
 • III Wydział  Penitencjarny
  i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • VII Wydział Karny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny
 • Oddział Finansowy
 • Oddział Kadr
 • Kasa Sądu

W budynku, przy pl. Słowiańskim 5 mieszczą się:

 • Oddział Gospodarczy
 • Kurator Okręgowy
 • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku, przy pl. Słowiańskim 6 mieszczą się:

 • Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt
 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
 • Oddział Administracyjny
 • Oddział Informatyczny
 • I Wydział Cywilny
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VIII Wydział Wizytacyjny
 
W budynku, przy pl. Słowiańskim 25 mieszczą się:
 • Audytor Wewnętrzny
 • Biuro Podawcze 
 • Asystenci sędziów