Rodzina 500+

Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią Akt

Standardy obsługi interesanta - wzory pism i formularzy 

Inne wzory i formularze udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Czytelnia akt


 

Informację o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw.

Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądu Okręgowego w Zielonej Górze dostępna jest pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/login

Pełnomocnicy profesjonalni, rejestrując się w serwisie internetowym Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w ramach swojego konta posiadają dodatkową funkcjonalność umożliwiającą utworzenie kont zależnych dla osób uprawnionych do informacji o sprawie.

 


 Dane kontaktowe:


Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 

Pl. Słowiański 6
65-069 Zielona Góra
pok. 6, parter

e-mail: boi@zielona-gora.so.gov.pl

ePUAP: /5e1pa2m4d7/SkrytkaESP 

tel. 68 32 20 218

fax 68 45 67 784

Kierownik BOI
Renata Nowak
pok. 6, parter

tel. 68 32 20 152


 Godziny urzędowania:


Czynne w godzinach:

w poniedziałki 
7:45 - 17:45
od wtorku do piątku 
7:45 - 14:45

BOI obsługuje następujące wydziały:

 • I Wydział Cywilny
 • II Wydział Karny
 • III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VI Wydział Cywilny Odwoławczy
 • VII Wydział Karny Odwoławczy

 Zadania


Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;

 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;

 10. przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej korespondencji, w tym również przesłanej na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) oraz drogą elektroniczną na podany w § 2 pkt 4 adres e-mail;

 11. informowanie o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy złożyć w sprawie z uwzględnieniem katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości;

 12. informowanie o kosztach sądowych, sposobie ich uiszczania oraz o sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;

 13. informowanie o  przesłankach i sposobie ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu;

 14. uwierzytelnianie wniosków zarejestrowanych na Portalu Informacyjnym;

 15. kasowanie znaków opłaty sądowej wygenerowanych przez system teleinformatyczny poprzez nadanie im statusu „wykorzystany”.

 16. prowadzenie czytelni akt, w której udostępnia się akta spraw sądowych, rozpoznawanych przez Wydziały Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: I Cywilny, II Karny, III Penitencjarny, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Cywilny Odwoławczy, VII Karny Odwoławczy oraz spraw zakończonych przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze, przechowywanych  w archiwum zakładowym po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.

Udzielanie informacji w zakresie przekraczającym możliwość obsługi interesantów odbywa się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym Sędzia 2.

Obsługa interesantów odbywa się na stanowiskach bezpośredniej obsługi interesantów, na stanowiskach telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Czytelni akt.