Rodzina 500+

Wniosek o zapewnienie dostępności

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Wnioski można składać (plik do pobrania poniżej):

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Plac Słowiański 6
  • listownie na adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra, z dopiskiem „Wniosek o zapewnienie dostępności”;
  • drogą elektroniczną na adres: boi@zielona-gora.so.gov.pl, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)

Sąd powinien zapewnić dostępność cyfrową, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Sąd powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Sąd może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Sąd nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez koniczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Sąd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy. Natomiast osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, w oparciu o art. 30, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo złożyć do Sądu wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek powinien zawierać (plik do pobrania poniżej):

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) skazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek można złożyć:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Plac Słowiański 6
  • listownie na adres: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra, z dopiskiem „Wniosek o zapewnienie dostępności”;
  • drogą elektroniczną na adres: boi@zielona-gora.so.gov.pl bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)

Sąd powinien zapewnić dostępność w zakresie określonym we wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeśli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni, Sąd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Sąd niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności oraz zapewnia dostęp alternatywny.

Jeśli Sąd nie jest w stanie zapewnić dostępności w sposobach i terminach wskazanych wyżej, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, liczonym od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.