Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

Stanisław Hatka

 

Sekretariat Dyrektora
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra  
pok. 18, I piętro
tel. 68 456 77 63
e-mail: dyrektor@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30

Zadania i zakres działania:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań;
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
 6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy;
 7. nadzoruje pracę komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;
 8. koordynuje działalność komórek organizacyjnych sądu oraz organizuje w porozumieniu z prezesem sądu współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;
 9. koordynuje wykorzystanie sal rozpraw oraz innych pomieszczeń w budynku sądu lub poza budynkiem i przedstawia prezesowi kwartalne oceny ich wykorzystania;
 10. zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym Prezesowi Sądu, w tym ogłasza ewakuację sądu;
 11. zapewnia ławnikom odpowiednie warunki i narzędzia pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;
 12. zapewnia przestrzeganie zasad ochrony bezpieczeństwa informacji;
 13. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizuje szkolenia podległych pracowników;
 14. jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 15. dokonuje analizy informacji o potrzebach sądu i na podstawie planu finansowego sądu ocenia możliwości zaspokojenia zgłaszanych potrzeb, a następnie przedstawia prezesowi harmonogram ich realizacji.

W zakresie dysponowania budżetem zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, Dyrektor Sądu jako dysponent III stopnia, podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

Dyrektor Sądu sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Finansowym i Oddziałem Gospodarczym oraz nad Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz pośredni nadzór nad Oddziałem Administracyjnym i Oddziałem Kadr