Rodzina 500+

DYREKTOR SĄDU

 

Wojciech Mreńca

Dyrektor Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Wojciech Mreńca

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
65-069 Zielona Góra  
pok. 18a, I piętro
tel. 68 322 01 81
dyrektorso@zielona-gora.so.gov.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7:00 - 15:00

Zadania i zakres działania:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań;
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
  4.  określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Ponadto

      7. nadzoruje pracę komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą;

      8. koordynuje działalność komórek organizacyjnych sądu oraz organizuje w porozumieniu z prezesem sądu współpracę pomiędzy wydziałami           orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu;

      9. zapewnia przestrzegania przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

     10. zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym Prezesowi Sądu, w tym ogłasza ewakuację sądu;

     11. zapewnia ławnikom odpowiednie warunki i narzędzia pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania obowiązków orzeczniczych;

     12. wykonuje czynności z zakresu gospodarki znakami opłaty sądowej;

     13. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizuje szkolenia podległych pracowników.

W zakresie dysponowania budżetem zgodnie z art.177 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, Dyrektor Sądu jako dysponent III stopnia, podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

Dyrektor Sądu sprawuje bezpośredni nadzór nad Oddziałem Finansowym, Oddziałem Informatycznym i Oddziałem Gospodarczym oraz nad Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz pośredni nadzór nad Oddziałem Administracyjnym i Oddziałem Kadr