Rodzina 500+

KOLEGIUM SĄDU

 

Przewodniczący:

Rafał Skrzypczak                   Prezes Sądu Okręgowego

 

Członkowie:

Anna Pasek-Gazda               Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Monika Zawartowska           Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Roman Majer                         Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Mariusz Chmal                      Prezes Sądu Rejonowego w Żarach

Michał Wołowicz                   Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu

Marta Nikiel-Rzadkowska    Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie

Romana Metelica                  Prezes Sądu Rejonowego we Wschowie

 

Kolegium Sądu Okręgowego:

- składa się z prezesa sądu okręgowego i prezesów sądów rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

- realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych, a ponadto:

  1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
  3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  4. wyraża opinię o projektach planów finansowych;
  5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
  6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
  7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
  8. w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.