Rodzina 500+

Osoby niesłyszące

Informacja o działalności Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w formie nagrania treści w polskim języku migowym

 

 Tekst tłumaczenia:

Celem i zadaniem Sądu jest:

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonych w drodze ustaw, prowadzenie działalności administracyjnej mającej na celu zapewnienie odpowiednich warunków wykonywania tych zadań, gdyż na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r., każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Podstawy prawne działania Sądu:

Sąd Okręgowy został utworzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, obejmujący obszar właściwości:

Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - dla miasta Gubin oraz gmin: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo,

Sądu Rejonowego w Nowej Soli - dla miasta Nowa Sól oraz gmin: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko,

Sądu Rejonowego w Świebodzinie - dla gmin: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek,

Sądu Rejonowego we Wschowie - dla gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa,

Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - dla miasta Zielona Góra oraz gmin: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór,

Sądu Rejonowego w Żaganiu - dla miast Gozdnica i Żagań oraz gmin: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań,

Sądu Rejonowego w Żarach - dla miast Łęknica i Żary oraz gmin: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary.

Organy Sądu to:

Prezes Sądu Okręgowego, który kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań i reprezentuje Sąd na zewnątrz.

Dyrektor Sądu Okręgowego, który kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu
i wykonywania przez sąd zadań.

Kolegium Sądu Okręgowego w skład, którego wchodzą prezes sądu okręgowego, najstarszy służbą wiceprezes sądu okręgowego, przedstawiciele sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego wybrani przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego oraz dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

Cele, zadania, organizację i zakres działania poszczególnych organów i komórek organizacyjnych oraz osób funkcyjnych określa:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,

inne akty prawne dotyczące zakresu działania komórek organizacyjnych Sądu.

Wydziały Sądu Okręgowego utworzone zostały Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych:

I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego pozostających we właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego, w tym:

Sekcja sekretariatu ds. rodzinnych – do zakresu sekcji należy prowadzenie spraw o rozwód i separację.

II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, pozostających we właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego oraz sprawy zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, w tym:

Sekcja Wykonawcza, która wykonuje orzeczenia karne.

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpatrywania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpatrywania spraw z zakresu prawa pracy
i z zakresu ubezpieczeń społecznych.

VI Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych.

VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego
i spraw o wykroczenia, w tym:

Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach z repertorium „Kz”, „Kz(w)”, „Ko” i spraw
z wykazu „S”.

VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu zielonogórskim poprzez organizowanie wizytacji, lustracji i kontroli działalności sekretariatów i biurowości sądowej oraz prowadzenia spraw z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych.

Inne komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w zakresie obsługi interesantów

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, który prowadzi sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o osobach lub o podmiotach zbiorowych.

Biuro Obsługi Interesantów, które udziela osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych, udostępnia informacje o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, udostępnia formularze sądowe i wzory pism oraz przyjmuje wnioski składane osobiście przez interesantów.

Czytelnia akt, w której udostępnia się akta spraw sądowych, rozpoznawanych i zakończonych przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze oraz przechowywanych w archiwum zakładowym.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze mieści się w kilku budynkach. Przedstawiamy komórki organizacyjne, które mieszczą się w poszczególnych budynkach.

W budynku przy pl. Słowiańskim 1:

Prezes, Wiceprezes oraz Dyrektor Sądu

II Wydział Karny

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

VII Wydział Karny Odwoławczy

VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny

Oddział Finansowy

Oddział Kadr

Kasa Sądu

W budynku przy pl. Słowiańskim 5:

Oddział Gospodarczy

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

W budynku przy pl. Słowiańskim 6:

Biuro Obsługi Interesantów z Czytelnią akt

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Oddział Administracyjny

Oddział Informatyczny

I Wydział Cywilny

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VI Wydział Cywilny Odwoławczy

VIII Wydział Wizytacyjny

W budynku przy pl. Słowiańskim 25:

Audytor Wewnętrzny

Kurator Okręgowy

Biuro Podawcze

Asystenci sędziów