Rodzina 500+

Mediacja

« powrót

 
02.06.2016

Informacje o Mediacji

dla kandydatów na stałych mediatorów

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stałych mediatorów określa :

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  2. Ustawa  z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. – w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która :

  1. spełnia warunki określona w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego,
  2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
  3. ukończyła 26 lat,
  4. zna język polski,
  5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego: mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z praw publicznych.

Mediatorem nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego w drodze decyzji wydanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zielonej Góry, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis  jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia„. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoby wpisane na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym są zwolnione
z dołączania dokumentów, o których mowa w art. 157a pkt. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo
o ustroju sadów powszechnych.

Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra lub można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 6, 65-069 Zielona Góra, pokój nr 010, tel. (68) 322-01-93; (68) 322-01-77.

« powrót