Rodzina 500+

Bezpieczeństwo i porządek w sądzie

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
z dnia 2 stycznia 2021 r. 

w sprawie
zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072), w związku z § 30 ust. 1 pkt 6) i § 31 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141) zarządzamy:

§ 1 

wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i porządku obowiązującego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik Oddziału Gospodarczego.

 § 3 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2021 r., jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 6/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 08 września 2017 roku.